magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Flyt misbrugsbehandlingen over i psykiatrien

Flyt misbrugsbehandlingen over i psykiatrien

Udskriv

Strukturreformen har udvandet fagligheden. Flere steder mangler den nødvendige kapacitet til kvalificeret behandling, siger psykiatrisk overlæge, som efterlyser respekt for misbrugerne.

 

Alkoholafhængighed er en kompleks tilstand, som kræver stor ekspertise, mener overlæge Marianne Geoffroy, som foreslår at misbrugsbehandlingen flyttes over i psykiatrien- Hvorfor har mennesker, som kæmper med et misbrug, ikke krav på en ensartet kvalitetsbehandling i sundhedsvæsenet? Det er da mangel på respekt for borgerne, siger psykiater og overlæge Marianne Geoffroy. Hun er bekymret over manglen på sundhedsfaglig behandling, som kun er blevet værre, siden ansvaret for misbrugsbehandlingen overgik til landets kommuner i 2007.

-Alkoholafhængighed er en kompleks tilstand, som kræver stor ekspertise. Vi skal holde op med at se folk med misbrug som nogle, der kun har misbrug. Det er vigtigt med ordentlig udredning og diagnostik, inden man visiterer til det ene eller det andet behandlingstilbud, siger Marianne Geoffroy.

- Mennesker der spiser for meget og lider af spiseforstyrrelser, hører jo under psykiatrien. Hvorfor tager man ikke mennesker der får destrueret deres liv af for meget alkohol lige så alvorligt?, spørger hun.

Marianne Geoffroy henviser til, at mere end 50 % af alle alkoholafhængige også har en psykiatrisk lidelse. Et tal, som hun forventer bliver større, når de kommunale misbrugcentre og ambulatorier i stigende grad begynder at screene. Hun frygter, at et stigende antal borgere derfor ikke vil kunne tilbydes tilstrækkelig psykiatrisk udredning og behandling.

Kvalitetstabet
Fra sit arbejdsliv har Marianne Geoffroy indgående kendskab til de to ’systemer’, som omgiver den psykisk syge alkoholmisbruger: psykiatrien og alkoholbehandlingen.
Strukturreformen har efter hendes mening medført et stort kvalitetstab for alkoholbehandlingen, fordi den har atomiseret den ambulante alkoholbehandling .

- Misbrugsbehandling er et lavkompetence-område, og strukturreformen har udraderet de tiltag der var i gang for at løfte feltet, siger hun og understreger, at det ikke en kritik af de ildsjæle rundt om i kommunerne, som gør alt hvad de kan, for at yde god misbrugsbehandling.

- Men enhederne bliver for små til at sikre kvaliteten. Der er for få sygeplejersker og læger, og derfor bliver vurdering af helbredstilstand, medicinsk behandling af abstinenser og diagnostik så godt som ikke- eksisterende. Flere steder har man slået hele misbrugsområdet sammen, så mennesker med alkoholmisbrug skal møde op samme sted som mennesker med stofmisbrug. I mange kommuner er der kun 2 alkoholbehandlere, oftest med socialfaglig baggrund, der står for al alkoholbehandling.

Den organisering løfter ikke den faglige kvalitet i alkoholbehandlingen, mener hun.

Flyt området

Selv om der p.t. mangler psykiatere, opfordrer Marianne Geoffroy til, at misbrugsbehandlingen flyttes over under psykiatrien. Her kan man sikre den nødvendige ekspertise og forskningsinteresserede medarbejdere, som kan udvikle området.

- Der foregår næsten ingen klinisk forskning i Danmark på området i dag. Det vil sige, at der ikke er en systematisk dokumentation af, om det man foretager sig nu også virker! Fyrtårne på området har bl.a. været Anette Søgaard, Alkoholbehandlingen i Odense, og Ulrik Becker fra de nu nedlagte Alkoholenhederne i København. De skabte organisationer af en sådan størrelse, at forskning var mulig. Det sker ikke, hvis hver kommune laver sit eget behandlingstilbud. Men vi får aldrig løftet misbrugsbehandlingen, hvis området ikke kan tiltrække forskningstrænede medarbejdere, som vil interessere sig for feltet.

Pills and skills
Marianne Geoffroy bygger sine udsagn på erfaringer fra de seneste 5 år, hvor hun har beskæftiget sig med screening og diagnostik af patienter med alkoholmisbrug. Det har vist sig, at over 30 % har en primær ADHD-lidelse som er med til at forhindre, at de kan komme ud af deres misbrug.

- Rusmidler som alkohol og tobak afhjælper ADHD symptomer. De kan gøre det tåleligt at have et oversensibelt sanseapparat, og de kan være hjælpsomme til at højne funktionsniveauet - indtil der opstår afhængighed, og det ikke længere kan styres. Når de ophører med at drikke eller ryge vil mennesker med ADHD opleve at deres funktionsniveau falder drastisk. Og når vi ikke sørger for at afhjælpe deres lidelse, samtidig med at de holder op med at drikke - ja, så er det jo ikke en holdbar situation.

Man kan ikke behandle ADHD med terapi alene, forklarer Marianne Geoffroy. Der skal medicinsk behandling til – derefter kan man gå i gang med at træne nye færdigheder. Til gengæld træder alkoholproblematikken i baggrunden, for ADHD medicinen fjerner oftest drikketrangen, fordi den håndterer det egentlige handicap.

- I ADHD behandlingen kalder man det ’pills and skills’, for uden medicin ingen adgang til at træne færdigheder. Det kan sammenlignes med et hvilket som helst andet handicap, f.eks nedsat hørelse. Man kan ikke trænes til at høre bedre – man må have et hjælpemiddel for at kunne høre. På samme måde ved ADHD. Her er hjælpemidlet methylphenidat eller atomoxetin , som præparaterne hedder.

Det har været et brydsomt liv, med mange afbrudte forløb i karriere, familieliv og i misbrugsbehandlingen – fordi der aldrig er blevet taget hånd om ”den skjulte diagnose”.

Marianne Geoffroy oplever at mange patienter, der ikke kan holde op med at drikke pga. ADHD, bliver hjulpet rigtig godt af medicin og ADHDtræning. Der er mange solstråle historier at fortælle, efter vi er begyndt at afdække ADHD hos mennesker med misbrug , siger hun.

Lettelse
Arbejdet med ADHD og misbrug har bekræftet hende i, at behandlerne må forholde sig aktivt til den psykiatriske problemstilling, når et misbrug skal kortlægges.

- Mange misbrugere oplever en stor lettelse, når de får stillet diagnosen ADHD. Det har været et brydsomt liv, med mange afbrudte forløb i karriere, familieliv og i misbrugsbehandlingen – fordi der aldrig er blevet taget hånd om ”den skjulte diagnose”.

- Den lettelse, der viser sig hos et menneske, som endelig får stillet en diagnose der giver mening og som de kan spore tilbage gennem hele deres liv, er i virkeligheden det bedste incitament for at foreslå misbrugsområdet flyttet over til psykiatrien, siger Marianne Geoffroy.

Marianne Geoffroy er speciallæge i psykiatri, ph.d. Overlæge i ADHDambulatoriet i Lænke-ambulatorierne i Danmark siden 2009.

Hun har været psykiater på lukkede og åbne afdelinger samt i Distrikstpsykiatrien v. Bispebjerg hospital, Rigshospitalet og Sankt Hans Hospital - og uddannelsesansvarlig overlæge i Alkoholenhederne v. Hvidovre Hospital i 5 år frem til 2009.

Hun er formand for Dansk Selskab for Klinisk NeuroPsykiatri.

Artiklen blev bragt i Magasinet RUS, nr. 2, 2010 - tema: De psykisk syge misbrugere