magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Mr. Miller og M.I.

Mr. Miller og M.I.

Udskriv

Amerikansk forsker satte – uden at vide det - gang i en bevægelse, som også inspirerer danske terapeuter i deres misbrugsbehandling.

Den amerikanske forsker William (Bill) Miller har i mere end 25 år været den primære drivkraft og inspirator i udviklingen af det, der har fået betegnelsen Motivational Interviewing (MI) – på dansk ’den motiverende samtale’.
Det er især misbrugsområdet, der har optaget Bill Millers forskning, lige siden han i 1973 under sit psykologistudie kom i praktik i en afvænningsklinik.

- I studiet havde vi intet lært om alkoholisme, men jeg erfarede nu, at det i praksis var den næststørste diagnose efter depression. Det var dengang et overset område, som meget få psykologer var interesseret i, og jeg så muligheden for at lave research og udvikle bedre metoder, siger han.

Bill Millers engagement i misbrug bunder i at han i sin forskning har oplevet, at en forholdsvis lille indsats kan have en meget stor betydning.

- Når folk kommer ud af misbrug, ser man med det samme en masse positive følgevirkninger i deres liv. Og i modsætning til hvad man tror, er raten af dem, der forlader et misbrug, meget høj, pointerer han.

Made in Norway
Det var under et studieophold i Norge i 1982, at Bill Miller for alvor begyndte at reflektere over og udvikle det, der senere skulle blive til MI.

- Sammen med en gruppe studerende opførte vi rollespil, hvor jeg havde rollen som behandler. Flere gange undervejs afbrød de andre deltagere mig imidlertid for at spørge, hvorfor jeg spurgte eller sagde, som jeg gjorde. Dermed blev jeg tvunget til at reflektere over og formulere den tilgang til klienterne, jeg brugte, fortæller Bill Miller.

Han samlede sine overvejelser i et diskussionspapir til en række kolleger. Efterfølgende blev han opfordret til at formulere sine tanker i en artikel i et fagskrift.
Mens Miller koncentrerede sig om sit arbejde på universitetet i New Mexico, satte artiklen uden hans vidende en nytænkning i gang inden for misbrugsbehandling.

Nye initiativer tog fart i Norge, Sverige, Holland og England, men det blev Bill Miller først klar over nogle år senere under et studieophold i Australien. Her møder han professor Stephen Rollnick, som havde arbejdet videre med Millers ideer og oplært andre i den praktiske brug af dem. I fællesskab udgiver de i 1991 den første bog om MI, og lige siden har de haft et tæt partnerskab om forskning, undervisning og videreudvikling af MI.

Nu med empati
-Oprindeligt overvejede jeg at bruge udtrykket 'motivational conversation' om min tilgang, fortæller Bill Miller og afdækker dermed også, hvor han adskiller sig i forhold til tidligere tiders praksis inden for psykologien.

- Før var idealet, at klienten lå på briksen, mens psykologen stod bagved og lyttede. MI har mere karakter af en ligeværdig samtale, forklarer han og tilføjer, at MI er inspireret meget af psykologen Carl Rogers tanker om vigtigheden af at tage udgangspunkt i klienten og have en god relation, hvis der skal ske ændringer.

- Undersøgelser viser, at empati og accept er afgørende for, i hvor høj grad et behandlingsforløb lykkes, og derfor er det hele grundrammen i MI, siger Bill Miller og henviser til, at uden empati fra terapeuten kan et behandlingsforløb give ringere udbytte, end hvis klienten blot læste en manual om at ændre adfærd.

Det kendetegner derfor MI, at vægten ikke lægges på en speciel teknik, men at der er fokus på den relation og den ånd, som skabes mellem klient og terapeut.

- Og empati er ikke bare en følelse, som nogle behandlere er heldige at have. Empati kan læres, påpeger Bill Miller.

Forandring fryder
I hele sin forskning har Miller været optaget af, hvad der hæmmer eller fremmer forandring hos mennesker. Ofte har behandling taget udgangspunkt i, at klienten

"Det er klienten, der skal sætte ord på ændringerne, ikke mig. Og det er heller ikke mig, der skal installere et mål eller forslag til forandringer. Derimod skal jeg hjælpe med at vække de grunde til forandring, som klienten selv har, og hjælpe ham til at nå de mål, han selv sætter om forandring" - Bill Miller, professor og 'opfinder' af Motivational Interviewing

mangler noget, som terapeuten med sin ekspertise skal installere. Miller mener derimod, at motivationen til forandring ligger hos klienten selv.

- Forskning har vist, at jo mere en klient bliver konfronteret udefra med et krav om f.eks. at drikke mindre, jo mere drikker vedkommende. Så pres og krav kan have den stik modsatte effekt end det ønskede, siger Bill Miller, der beskriver forandringsprocesser med et billede af en 'indre komite' med indbyrdes uenige medlemmer, der diskuterer for eller imod at ændre adfærden.

I MI er der fokus på, at klienten selv reflekterer over sine værdier og over fordele og ulemper ved en adfærdsændring, således at ønsket om forandring kommer indefra. Det er så terapeutens opgave at få diskussionen frem i lyset, lytte efter ord, der signalerer forandring, og at støtte de 'komitemedlemmer', der argumenterer for positiv forandring.

- Det er klienten, der skal sætte ord på ændringerne, ikke mig. Og det er heller ikke mig, der skal installere et mål eller forslag til forandringer. Derimod skal jeg hjælpe med at vække de grunde til forandring, som klienten selv har, og hjælpe ham til at nå de mål, han selv sætter om forandring, forklarer Bill Miller.

MI spreder sig
I dag undervises der i MI på 43 sprog, og flere tusinde terapeuter er blevet trænet i principperne. Bill Miller var selv med til at træne de første trænere, men overlader det i dag til andre at lade MI-bølgen sprede sig.

- Nogle har ment, at det var dumt af os ikke at registrere MI som et varemærke, så vi kunne kontrollere bevægelsens udvikling og form. Men jeg syntes, det ville stride mod selve tankegangen i MI, som lægger vægt på partnerskab og ikke kontrol.

MI bliver derfor ikke et statisk behandlingsprogram, så længe Bill Miller tænker med. Selv er han ikke bange for at forandre tidligere tilgange, når der dukker ny viden op. Det viser sig i de reviderede udgaver af grundbogen om MI, hvor der i hver ny udgave sker både revision og nytænkning i forhold til tidligere oplag.

Bill Miller støtter gerne de kolleger, der arbejder med at udvikle værktøjer til at sikre kvalitet og ensartethed i MI-uddannelsen, men vil ikke selv være en del af det.

- Jeg ser primært min egen rolle som forsker inden for misbrug og adfærdsændring, lyder det fra MI's stifter, der med sine 62 år nok er bevægelsens 'grand old man', men ikke dens guru."Motivational Interviewing" er MI-grundbogen af William R. Miller og Stephen Rollnick. Fra misbrugsområdet har MI bredt sig til bl.a. sundhedsområdet, hvor livsstilssygdomme kræver adfærdsændringer.

På www.alkoholbehandlingen.dk under fagperson/konferencer finder du Millers oplæg om MI fra nordisk MI-konference, juni 2011.

MINT er et internationalt netværk af uddannede MI-trænere. Formålet er at udveksle erfaringer, udvikle metoder og inspirere til at bruge MI på højt fagligt niveau. Der findes også et lokalt nordisk MINT-netværk, som arrangerer kurser m.m.
Se www.motivationalinterviewing.org samt www.motivationalinterviewing.dk

Artiklen stammer fra RUS 4, 2011 som udkommer medio december