magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Psykisk lidelse og misbrug - set fra en lægefaglig synsvinkel

Psykisk lidelse og misbrug - set fra en lægefaglig synsvinkel

Udskriv

Kært barn har mange navne...

 

•    Misbrugere med psykiatrisk comorbiditet.
•    Misbrugere med dobbeltbelastning.
•     Psykisk syge misbrugere.
•    Dobbelt diagnostiserede misbrugere.
•    Dobbeltbelastede misbrugere med psykiatrisk diagnose.

Kært barn har mange navne, og de dækker over det faktum at psykisk lidelse og misbrug hører uløseligt sammen.
Studier viser, at i et alkohol ambulatorium er 50% af de fremmødte diagnostiserede med en eller anden form for psykisk lidelse gående fra sidemisbrug, over depression og angst til personlighedsforstyrrelser og ADHD.

Hvert sit sprog på hvert sit sted
Hvorfor har det kære barn så mange navne? I min optik er det fordi at mis¬brugsbehandling udøves mange steder med hvert sit sprog.I psykiatrien er det WHOs diagnosesprog, i psykologien er sproget symtomsprog koblet til psykologiske teorier , og i det sociale system er det den sociale hypoteses sprog.Det gør vel ingen ting hvis det ikke skader brugerne, men nogen gange kan jeg have min tvivl om det forholder sig sådan.

Med hver sin tilgang
Det skaber en vidt forskellig tilgang til en misbruger om man mener at et gentaget alkohol tilbagefaldsmønster med vedvarende tristhedssymptomer skyldes adfærdsmæssige konflikter, eller talrige depressive perioder der over år er gået over i et mere kronificeret forløb, hvor misbruget har fået et lignende forløb.
Næsten alle alkoholmisbrugere med psykisk lidelse ved siden af får psykofarmaka, hvad enten det er for en psykotisk lidelse eller ej.
Så der skal stilles en diagnose med WHOs diagnosesystem. Derfor skal misbrugsbehandlerne via en god indsigt i WHOs syndrom og symptombeskrivelser, kunne finde de alkoholmisbrugere der har psykiatrisk lidelse ved siden af deres misbrug, og have en god psykiatrisk forståelse når de skal behandle deres misbrugere.
De bør nemlig kunne håndtere begge dele samtidigt.
Det er ikke kun lægearbejde. Det kræver uddannelse, store behand¬lingsenheder med den nødvendige ekspertise (terapeuter, psykiatere, sygeplejersker, læger, socialrådgivere) i tilstrækkeligt mål, det koster penge.

Det sundhedsfaglige moment
I øjeblikket kører en diskussion om, i hvilket regi alkoholmisbrugsbehandling skal foregå. Kommunalt eller regionalt?
Ingen tvivl om at regionerne har ekspertisen til at bedrive ordentlig alko¬holmisbrugsbehandling, men jeg har ikke lyst til at pege på den ene vært frem for den anden. Hvis bare engagementet, fagligheden, herunder forståelse for det store sundhedsfaglige moment der indgår i moderne misbrugsbehandling er til stede, samt at midlerne og størrelsen på behandlingsenhederne er tilstrækkelige, så går det andet nok.
I øvrigt skulle jeg hilse og sige at nøjagtigt de samme betragtninger, som er anført ovenfor, også gælder stofmisbrugsområdet.

 

Magasinets ”Synspunkt” skrives på skift af behandlere, politikere og meningsdannere, som i deres hverdag er beskæftiget med rusmiddelproblemer.
Finn Zierau er psykiater og overlæge ved Alkoholenhederne i Københavns Kommune