magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant NICE-Guidelines på aarhusiansk

NICE-Guidelines på aarhusiansk

Udskriv

Sparekrav tvang Center for Alkoholbehandling i Aarhus til at tænke nyt. Inspirationen kom fra England

alt- Valget stod mellem at skære ned på aktiviteterne og gøre mindre af det hele – eller prøve at koble sparekravene  sammen med en helt ny organisering med fokus på effektivisering og kvalitetsudvikling.
Sådan beskriver Centerleder Helene Bygholm Risager situationen for Center for Alkoholbehandling i Aarhus, da man stod overfor nye, store besparelser for et par år siden.
Valget faldt på omorganisering af behandlingen. Gennem mere end et år blev arbejdsgange, metoder og rutiner minutiøst gennemgået og den nye organisering trådte i kraft 1. november 2012.

NICE
En væsentlig inspiration til arbejdet kom fra den anden side af Nordsøen.
- Den engelske sundhedsstyrelses retningslinjer for god alkoholbehandling, NICE Guidelines, var lige udkommet. Den tyggede vi grundigt igennem, og vi kunne på den måde læne os op ad den nyeste, gennembearbejdede viden om kost-effektiv ambulant alkoholbehandling til vores omstilling, fortæller Helene Bygholm Risager.
Alkoholmålsætning og tidsafgrænsning på behandlingstiden blev udpeget som to væsentlige fokusområder.  Det skete ud fra en antagelse om, at alt for mange ressourcer anvendes ineffektivt, hvis man arbejder meget lang tid med urealistiske målsætninger for borgeren.  
- Urealistiske alkoholmålsætninger og alt for lange behandlingsforløb kan komme til at understøtte borgeren i en ikke-forandring, siger Helene Bygholm Risager. Derfor lægger den nye organisering  vægt på skarphed i alkoholmålsætningen og tidsafgrænsede forløb.

Alkoholmålsætning
NICE retningslinjerne  skelner mellem tre alkoholmålsætninger: reduceret forbrug, skadesreduktion og afholdenhed. De anbefaler desuden helt konkret, hvilken målgruppe der er fagligt belæg for at anbefale hvad til.  
altOversat til århusiansk betyder det, at kun borgere, som ikke opfylder WHO’s afhængighedskriterier, bliver anbefalet reduceret forbrug.  Borgere med alkoholafhængige anbefales afholdenhed og alkoholstop, senest efter tre måneders behandling – dog kan alkoholafhængige borgere med dobbelt- eller multibelastning tilbydes skadesreducerende tiltag og helhedsorienterede tilbud fra alkoholbehandlingens mange samarbejdspartnere.
Det anbefalede mål for en borger, som ’kun’ er alkoholafhængig, er afholdenhed. Hvis borgeren ønsker at arbejde mod et reduceret forbrug, tilbydes han et op til 3 måneders forløb, hvor der udelukkende arbejdes med motivation, ambivalens og afprøvning af drikkemålsætning – der stilles ikke krav om at skabe forandringer i denne fase af behandlingen.
Mange beslutter sig indenfor de tre måneder for et alkoholstop og fortsætter behandlingen i Fase 2, hvor der arbejdes stringent med forandring af alkoholvaner. De, der ikke træffer beslutning om alkoholstop indenfor de max. tre måneder i fase 1 udskrives af behandlingen.
- Vi ved godt, at de færreste bliver motiveret af tanken om at blive afholdende – de fleste bliver motiveret af at få et bedre liv. Derfor sætter vi også fokus på det, der kan skabe forandring . De personlige værdier, mål og drømme.
- Vi nægter ikke behandling til borgere, som ikke ønsker afholdenhed– men vi tydeliggør for dem og deres pårørende at det er væsentligt at tage beslutningen om forandring inden behandlingen sættes i værk. Vi giver borgeren tid og redskaber til at træffe denne beslutning i fase 1. Hermed anerkender vi også at der er borgere der vælger at fortsætte med at drikke efter fase 1, og for denne gruppe stopper behandlingen her. siger Helene Bygholm Risager.
Hun understreger, at der naturligvis også kan vise sig at være psykiske årsager til, at en borger ikke magter et alkoholstop. I de tilfælde vil borgeren blive tilbudt et fleksibelt tilrettelagt forløb med inddragelse af andre faggrupper.

Gruppesamtaler
Med den nye organisering fulgte også større vægt på gruppebehandling. Det, der måske i starten mest var ment som en besparelse, har vist sig at have en behandlingsmæssig god værdi.
- Vi kan se, at borgerne har stor glæde af at kunne spejle sig i hinanden – og der er også en værdi i den bevidning,  gruppedeltagerne kan give hinanden i løbet af de måneder, de er sammen, forklarer Helene Bygholm Risager.
Hun lægger ikke skjul på, at omlægningen fra individuelle samtaler til gruppebehandling var en stor mundfuld, både for behandlerne og borgerne. Det har desuden været nødvendigt at justere lidt på introduktionen, så flere nu vælger gruppebehandling efter modtagelsen.
- Det har blandt andet betydet, at vi kan tage flere borgere i behandling, og at vi har været i stand til at bevare vores familiebehandling.

Større klarhed
De nye rammer om behandlingen med faseopdelingen har ifølge Helene Bygholm Risager gjort det langt tydeligere for borgeren at se, hvor i forløbet han/hun befinder sig. Det vil også få betydning for behandlernes indbyrdes feedback, mener hun.
- Hvis ikke der er organisatoriske rammer, der guider behandleren i.f.t tid og alkoholmålsætning, bliver behandleren overladt alene med beslutningen om nogle af de væsentligste områder i alkoholbehandlingen.

Den største udfordring i den NICE-inspirerede organisering er dog, at de skærpede anbefalinger og tidsbegrænsningen kan risikerer at blive modsætninger til  det værdi og metodegrundlag, Center for Alkoholbehandling arbejder ud fra.
- Vi bygger på MI og Recovery, som jo har borgeren og borgerens egne valg i centrum. Der er en risiko for, at vi vender tilbage til et ekspertsynspunkt, som kan være svært at forene med det, forklarer Helene Bygholm Risager. Det kræver høj faglighed og metodeskarphed hos behandlerne at undgå.
-  Men brugt rigtigt passer NICE-tankegangen rigtig godt ind i recovery-ånden. Behandlingen bliver meget mere valgorienteret, og det er mere synligt, hvad borgeren går ind til - og ud af.

Center for Alkoholbehandling i Aarhus har 45 ansatte og 1130 borgere i behandling i 2012.
Behandlingen bygger på kognitive metoder, motivationsøgende samtaler og recovery, hvor borgerens perspektiv, værdier og erfaringer er udgangspunktet.
Centret omorganiserede i 2012 behandlingen med større skarphed på alkoholmålsætning, alkoholstop og tidsafgrænsning, inspireret af NICE Guidelines.  Ændringerne trådte i kraft 1. november 2012.